Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Wiśniczu

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu na rok szkolny 2024/2025

 Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2023 r. poz. 555).

 1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. W ramach informowania, poradnictwa i konsultacji dla kandydatów Szkoła prowadzi następujące działania:
  a)  Szkoła przygotowuje informator dla kandydatów zawierający w szczególności:
  - termin składania podań o przyjęcie do szkoły,
  - wykaz wymaganych dokumentów,
  - wybrane informacje o szkole,
  - informacje na temat trybu przeprowadzania kwalifikacji kandydatów,
  b) Szkoła prowadzi nieodpłatnie kursy przygotowawcze dla kandydatów,
  c) Szkoła publikuje na stronie internetowej informator dla kandydatów oraz wzór wniosku o przyjęcie do szkoły.
 2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły muzycznej I-stopnia jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nie przekroczenie 16 roku życia w tym:
  a) na cykl sześcioletni - ukończenie 7 lat i nie przekroczenie 10 roku życia,
  b) na cykl czteroletni - ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zadecydować o zakwalifikowaniu kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat pod warunkiem posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. O zakwalifikowaniu kandydata do odpowiedniego cyklu decyduje dyrektor szkoły.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu składają wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki osobiście w sekretariacie Szkoły Muzycznej w Nowym Wiśniczu ul. Szkolna 1 lub przesyłają skan wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim na adres poczty elektronicznej szkoły: rekrutacja@smwisnicz.pl w terminie do 31 maja 2024 r. Wniosek oraz zaświadczenie lekarskie, a w przypadku kandydatów 6 letnich dodatkowo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej muszą być złożone łącznie. Podania niekompletne nie będą przyjmowane.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  a) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 20116 r. - Prawo oświatowe),
  b) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na instrument dęty. Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m. in. poważne wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność) i inne,
  c) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole - dotyczy kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 6. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów. Badanie polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata oraz badaniu uzdolnień muzycznych w zakresie:
  a) słuchu melodycznego,
  b) słuchu harmonicznego,
  c) poczucia rytmu,
  d) pamięci muzycznej,
  e) predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.
 7. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w ust. 6. polega na:
  a) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata,
  b) określeniu kierunku melodii granej przez nauczyciela,
  c) określeniu ilości słyszanych dźwięków zagranych przez nauczyciela,
  d) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich,
  e) zauważeniu i wskazaniu zmiany w melodii granej przez nauczyciela,
  f) wyklaskiwaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela,
  g) zaintonowaniu (zaśpiewaniu) dźwięku “la” zagranego przez nauczyciela na fortepianie lub pianinie,
  i) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych oraz koordynacji ruchowej.
 8. Badanie poszczególnych predyspozycji kandydata wymienionych w ust. 7 podlega ocenie punktowej (0-25 punktów). O zakwalifikowaniu kandydata decyduje:
  a) uzyskanie co najmniej 16 punktów z badania uzdolnień muzycznych,
  b) pozytywna opinia o warunkach psychofizycznych,
  c) brak zastrzeżeń, co do predyspozycji gry na określonym instrumencie.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna zwana dalej Komisją powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji oraz określa zadania jej członków.
 10. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  b) ustalenie terminu przeprowadzenia badania przydatności;
  c) przeprowadzenie badania przydatności.
 11. Z przebiegu badania przydatności Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskane przez nich oceny.
 12. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 8, Komisja sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły.
 13. Komisja sugeruje w protokole typ instrumentu, na którym może rozpocząć naukę kandydat, po zapoznaniu się z indywidualnymi predyspozycjami kandydata, przy uwzględnieniu wskazań rodziców zapisanych we wniosku. Ostateczną decyzję w doborze instrumentu podejmuje dyrektor szkoły.
 14. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje ilość punktów otrzymanych podczas badania przydatności oraz ilość dostępnych miejsc.
 15. Protokół, o którym mowa w ust. 11, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego.
 16. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym mowa w ust. 8, jest większa niż ilość miejsc, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację, a z pozostałych kandydatów tworzy listę rezerwową.
 17. Kandydat z listy rezerwowej może być przyjęty do szkoły w przypadku niezgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych trzech tygodni.
 18. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ogłaszana jest w ciągu siedmiu dni po zakończeniu badania przydatności.
 19. Kandydat zakwalifikowany do szkoły jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie chęci podjęcia nauki w szkole w terminie do 2 tygodni od podania do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów.
 20. Lista osób przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona do 3 lipca 2024 r..
 21. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające, na zasadach obowiązującego regulaminu.
 22. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty oraz dostarczeniu świadectwa promocyjnego szkoły muzycznej, w której kandydat pobierał naukę.
 23. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania.
 24. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, który zostanie następnie przekazany dyrektorowi szkoły.
 25. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 26. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego.
 27. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres jednego roku.

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły w celu przeprowadzenia badania przydatności muzycznej kandydatów do klasy pierwszej.
 2. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel wybrany spośród nauczycieli szkoły powołany przez dyrektora.
 3. Dyrektor szkoły ma prawo dokonać podziału komisji na zespoły rekrutacyjne do przeprowadzenia poszczególnych badań przydatności lub egzaminów kwalifikacyjnych i wyznacza ich przewodniczących.
 4. Zespół rekrutacyjny liczy min. 3 członków, w tym przewodniczącego.
 5. Do zadań komisji należy w szczególności:
  a) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, które zawarte są w Regulaminie Rekrutacji stanowiącym załącznik do Statutu Szkoły,
  b) ustalenie terminów i przeprowadzenie badania przydatności oraz egzaminów kwalifikacyjnych,
  c)ustalenie wyniku kwalifikującego do przyjęcia do klasy pierwszej szkoły oraz sporządzenie listy kandydatów według uzyskanej punktacji,
  d) w przypadku komisji kwalifikacyjnej - ocena predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.
 6. Członkowie zespołów rekrutacyjnych przeprowadzających badanie przydatności do SM I st. w Nowym Wiśniczu, po przeprowadzeniu badań, mają prawo wybrać kandydatowi inny instrument, niż określony we wniosku o przyjęcie do szkoły.
 7. Z badania przydatności oraz egzaminu kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół zawierający wynik uzyskany przez kandydata oraz uwagi członków zespołu rekrutacyjnego.
 8. Zespoły, o których mowa w pkt. 3, sporządzają protokół zbiorczy i przekazują go dyrektorowi szkoły.
 9. Członkowie zespołów, o których mowa w pkt. 3, są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych osobowych kandydatów, które są im powierzone podczas rekrutacji.
 10. Do czasu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły nie ujawnia się wyników poszczególnych badań lub egzaminów, ani nie przekazuje się kandydatom informacji na temat ich przebiegu.
 11. Po ogłoszeniu listy przyjętych wszelkich informacji na temat przeprowadzonej rekrutacji udziela osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 12. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły jest większa niż liczba miejsc, dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie dodatkowych kryteriów.
 13. W przypadku rekrutacji do I klasy SM I st. ustala się następujące kryteria dodatkowe:
  a) uzyskanie przez kandydatów kolejno najwyższej punktacji z poszczególnych części badania przydatności,
  b) możliwości organizacyjne szkoły.