Kilka słów o szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Wiśniczu to publiczna szkoła artystyczna prowadzona przez Gminę Nowy Wiśnicz.

Szkoła funkcjonuje od września 2023 r.. Obecnie w szkole uczy się 87 uczniów w następujących klasach: fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, akordeonu i perkusji.

W szkole zatrudnionych jest obecnie 15 nauczycieli - absolwentów Akademii Muzycznych.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Wiśniczu pomimo krótkiej działalności prowadzi bogatą działalność edukacyjną, artystyczną, konkursową oraz podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego.

W naszej szkole spotykają się ci, dla których pasją jest muzyka. Dzieci i młodzież uczą się tego wszystkiego, co każdy muzyk w zakresie podstawowym wiedzieć i umieć powinien.

Podczas indywidualnych lekcji gry na instrumencie nauczyciele przekazują wychowankom wiedzę w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.
Lekcje grupowe odbywają się w małych 10-16 osobowych zespołach.

Działalność naszej placówki to między innymi koncerty dla szerokiego grona odbiorców (wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków). Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość udziału w wyjazdach na koncerty i wydarzenia w roli słuchaczy i widzów. Uczniowie chętnie prezentują swoje osiągnięcia na licznych koncertach organizowanych w szkole i poza nią. Biorą udział w konkursach i festiwalach, zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Adres Szkoły

ul. Szkolna 1 32-720 Nowy Wiśnicz - Budynek Szkoły Podstawowej im S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu  tel. 14 612 87 88

Szkoła Muzyczna I Stopnia

O przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia mogą ubiegać się dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia.

Podstawa programowa określona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowana jest na tym etapie nauki w cyklu 6-letnim lub 4-letnim.

Nauka w cyklu 6-letnim rekomendowana jest dla kandydatów, którzy ukończyli 7 lat i nie przekroczyli 10 roku życia.

Nauka w cyklu 4-letnim rekomendowana jest dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.

Wybór instrumentu to ważna dla każdego dziecka sprawa.

W szkole muzycznej uczymy gry na: fortepianie, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, perkusji, skrzypcach, gitarze.

Na wszystkie ww. instrumenty prowadzona jest rekrutacja. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat, do wniosku dołączona powinna być opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie z przedszkola.

Jak wygląda nauka w szkole I stopnia w cyklu 6-letnim?

Każdy uczeń uczęszcza na indywidualne lekcje gry na instrumencie, które od I do III klasy odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 30 minut. Uczniowie uczęszczają również na zajęcia grupowe z przedmiotów kształcenie słuchu i podstawy rytmiki – również dwa razy w tygodniu w łącznym wymiarze trzech 45-minutowych jednostek lekcyjnych.

Od IV do VI klasy zajęcia indywidualnych lekcji gry na instrumencie wydłużają się do 45 minut, a zajęcia grupowe to kształcenie słuchu i wiedza o muzyce.

Wszyscy uczniowie (poza pianistami) w klasie V rozpoczynają ponadto dodatkową naukę gry na fortepianie. Oprócz tego nasi uczniowie zaczynają muzykować w dużych zespołach – chórze, orkiestrze dętej, zespole ludowym lub zespołach kameralnych.

Jak wygląda nauka w szkole I stopnia w cyklu 4-letnim?

Każdy uczeń uczęszcza na indywidualne lekcje gry na instrumencie, które odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 45 minut. W pierwszej klasie uczniowie realizują ponadto zajęcia grupowe z kształcenia słuchu. Od klasy II do zajęć grupowych dołączają zajęcia wiedzy o muzyce.

Wszyscy uczniowie w klasie III rozpoczynają również dodatkową naukę gry na fortepianie. Oprócz tego nasi uczniowie od klasy II zaczynają muzykować w dużych zespołach – chórze, orkiestrze dętej, zespole ludowym lub zespołach kameralnych.

Zgłoszenie kandydata do szkoły

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: rekrutacja@smwisnicz.pl do 31 maja 2024 r.

Do wniosku powinny być dołączone:

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia muzycznego,
-    w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie z przedszkola.

Wniosek rekrutacyjny oraz załączniki należy pobrać ze strony internetowej szkoły:

www.smwisnicz.pl - wniosek 

Wniosek znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 15.00-19.00!!!

Jak wygląda badanie przydatności dla kandydatów?

Badanie przydatności planujemy w dniu 8 czerwca 2024 r. od godz. 9.00.

Kandydaci otrzymają wcześniejszą informację o dacie, miejscu badania przydatności.

Komisja rekrutacyjna podczas spotkania z kandydatem weryfikuje uzdolnienia muzyczne i predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie.

Badanie obejmuje badanie słuchu, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, sprawdzanie warunków psychofizycznych do nauki gry na instrumencie.

Badanie przydatności odbywa się bez obecności rodziców (opiekunów prawnych).

Jedno z zadań polega na zaśpiewaniu przez kandydata dowolnie wybranej i przygotowanej wcześniej piosenki.

Przykładowe zadania do wykonania dla kandydatów to:

  • wysłuchanie i powtarzanie głosem granych na instrumencie poszczególnych dźwięków,
  • zaśpiewanie z pamięci przygotowanej przez kandydata melodii lub piosenki,
  • wyklaskiwanie zadanych przez nauczyciela krótkich fragmentów rytmicznych o różnym stopniu trudności w tempach wolnych i umiarkowanych,
  • reakcję na zmianę tempa i metrum,
  • powtarzanie głosem granych na instrumencie melodii,
  • powtarzanie dłuższych fragmentów rytmicznych.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły w ciągu roku szkolnego – poza okresem rekrutacji.

Egzamin kwalifikacyjny organizowany jest jedynie w przypadku, jeśli szkoła posiada wolne miejsca. Podczas egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna ocenia predyspozycje oraz poziom wiedzy i umiejętności zdającego i ustala, czy są one wystarczające do podjęcia nauki w klasie, o przyjęcie do której zdający się ubiega.

Szczegóły dotyczące terminu, warunków, trybu przeprowadzenia oraz zakresu tematycznego egzaminu kwalifikacyjnego ustala dyrektor szkoły.

Kurs przygotowawczy

Kurs przygotowawczy to darmowe zajęcia, podczas których kandydaci poznają naszą szkołę i przygotowują się do badania przydatności.

Kurs odbędzie się w dniach:

- 26 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00 w sali nr 304,
- 17 maja 2024 r. o godz. 17.00 w sali nr 304,
- 24 maja 2024 r. o godz. 17.00 w sali nr 304.

Wyniki rekrutacji uczniów na rok szkolny 2024/2025

Wyniki wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

Imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych uszeregowane w kolejności alfabetycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od zakończenia badania predyspozycji lub egzaminu wstępnego.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi do dnia 15 czerwca 2024 r.

 Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli podjęcia nauki w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 29 czerwca 2024 r..

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podana zostanie do publicznej wiadomości w terminie do 3 lipca 2024 roku. Lista wywieszana jest w szkole na tablicy ogłoszeń.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEJ SZKOŁY !!!