KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu z siedzibą Szkolna 1, 32 - 720 Nowy Wiśnicz, tel. 14 6128788, adres e-mail sekretariat@smwisnicz.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, możecie Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. W Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu funkcje Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Patrycja Powroziewicz, adres e-mail: iod@nowywisnicz.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szkoła Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu przetwarza Państwa dane w celu

  • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą w trybie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO
  • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 ust. 1. pkt a) RODO.
  • usprawnienia kontaktu z Państwem, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE (ODBIORCY DANYCH)

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora na podstawie podpisanej umowy np. firmy informatyczne, firmy hostingowe świadczące usługi udostępnienia serwera poczty e-mail.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania zostały przekazane przez opiekuna prawnego w celu umożliwienia identyfikacji osoby odbierającej dziecko.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych do serwisu Facebook należącego do firmy Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, Ireland (publikacja wizerunku po wcześniejszym wyrażeniu zgody, na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przetwarza dane osobowe na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 10.7.2023 r. w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych na podstawie ram ochrony danych UE-USA.

 PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

CZAS PRZETWARZANIA DANYHCH

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄCE

Posiadają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, zgodnie z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na dane kontaktowe Inspektora ochrony danych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych związanych z procesem nauczania jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa oświatowego. Nie podanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy.

Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym momencie. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w postaci wizerunku prosimy kierować pisemnie na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail Inspektora ochrony danych.

Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Plik do pobrania