4 września odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Wiśniczu, o utworzenie której zabiegała od 2016 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza, oraz  inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Jest to pierwsza placówka kształcenia muzycznego na terenie naszej gminy. Od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Do klas pierwszych przyjęto 80 dzieci w cyklu cztero- i sześcioletnim, z klas programowo wyższych została utworzone klasy II i III cyklu sześcioletniego, w których będzie uczyć się odpowiednio 8 i 14 dzieci.

Uroczystość prowadził dyrektor placówki – Tomasz Skiba. Przywitał licznie zgromadzanych gości: prof. Włodzimierza Bernackiego- ministra Edukacji i Nauki, Ryszarda Pagacza- wicewojewodę Małopolski, Józefę Szczurek- Żelazko- posła na Sejm RP, Piotra Dziurdzię- radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Ilonę Tomera- Chmiel- wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej, radnych Rady Powiatu: Jerzego Łacnego oraz Bernadettę Błoniarz, Burmistrza Nowego Wiśnicza- Małgorzatę Więckowską,  radnych Rady Miejskiej  w Nowym Wiśniczu z przewodniczącym Rady- Marcinem Kortą, sekretarz gminy- Reginę Wielgus, księdza prałata Krzysztofa Wąchałę, dyrektorów placówek oświatowych z trenu naszej gminy, grono pedagogiczne oraz licznie przybyłych rodziców z dziećmi. Zostały odczytane listy gratulacyjne prof. Piotra Glińskiego- ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz posła na Sejm RP- Wiesława Krajewskiego. Podczas swojego przemówienia Burmistrz Małgorzata Więckowska podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację utworzenia szkoły, wsparcie materialne i merytoryczne. Dzięki uzyskanemu wsparciu i przy nakładzie własnym gminy zostały zakupione instrumenty muzyczne wysokiej jakości, które długo będą służyć dzieciom. Podziękowała także darczyńcy dwóch pianin- panu Zbigniewowi Warcholińskiemu.

Głos zabrali także zaproszeni goście. W swoich wypowiedziach podkreślali jak ważna dla rozwoju osoby jest edukacja artystyczna, która otwiera wyobraźnię i uwrażliwia na piękno. Jest to wysiłek nie tylko uczniów, lecz także rodziców, których zadaniem jest wspieranie swoich dzieci w trudach dodatkowej edukacji. „Na początku twórczego działania zawsze są talent i marzenia. Chcąc podzielić się z innymi naszym sposobem widzenia świata i bogactwem własnej osobowości, sięgamy po artystyczne środki wyrazu. Chcemy grać, malować, tańczyć, a twórcza aktywność sprawia radość nam i naszym bliskim, dodaje blasku codzienności. Dziecięca i młodzieńcza spontaniczność w uprawianiu sztuki to czyste dobro i należy ją troskliwie pielęgnować.(…) Szkoła artystyczna ma stwarzać uczniom atmosferę twórczego działania”- usłyszeliśmy w liście prof. Glińskiego. Na zakończenie uroczystości na sali rozbrzmiała piękna muzyka, którą z wdziękiem i precyzją zagrała kadra nauczycieli szkoły muzycznej wywołując gromkie oklaski publiczności.